file:///home/sofia/Dropbox/corpus2017/B15h34m45s18sep2015/B15h34m45s18sep2015.eaf

Saturday, July 29, 2017 6:18 PM

AD[bri]ie' ki̱ kiàne̱ be' kapö́li apàke se' a̱
AD[tokens]ie'ki̱kiàne̱be'kapö́liapàkese'
AD[morf]+3P+Posp[sobre]kiár+V+VozMedia+PerfImp+2PSgkapö́li+Sustapàka+V+Imp1Tran+1PPl+Inc+Posp
AD[es]ella quiere que usted hable de la medicina para nosotros
 

AD[bri]¿wé̱ chë́r be' wa̱ i sú̱rule? ¿í̱ma̱, í̱ma̱ i kiè? ¿ì é irir? ¿wè̱s wè̱s sö ka̱né̱wè̱ke̱? ¿wè̱s sö i wà ka̱né̱wè̱ke̱?
AD[tokens]wé̱chë́rbe'wa̱isú̱ruleí̱ma̱í̱ma̱ikièirirwè̱swè̱ssöka̱né̱wè̱ke̱wè̱ssöiwàka̱né̱wè̱ke̱
AD[morf]+Dem[interrogativo]yë+V+VozMedia+Imp1+2PSg+Posp+3PDsu̱+V+VozMedia+Imp1+Anterior+Pron+Pron+3PDki+V+Imp1Tran+Pron[interrog/indef]+Interj+3PD+Posp[dör]+Interr[adv]+Interr[adv]+1PPl+Inc+Posp[Erg]ka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Tran+Imp2+Interr[adv]+1PPl+Inc+Posp[Erg]+3PDwà+Sustka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Tran+Imp2
AD[es]¿cuáles dice usted que ha conocido? ¿cómo, cómo se llaman? ¿para qué son? ¿cómo, cómo las usamos? ¿cómo las usamos?
 

MA[bri]ma̱ ta̱î̱ i tso', kapö́li tso' ta̱î̱, be' wa̱
MA[tokens]ma̱ta̱î̱itso'kapö́litso'ta̱î̱be'wa̱
MA[morf]+Interj+Cuant[mucho(s)]+3PD+V+Imperfapö́lki+Sust+V+Imperf+Cuant[mucho(s)]+2PSg+Posp
MA[es]hay muchas, hay muchas medicinas, usted sabe
 

MA[bri]se' wa̱ "pero" se' wé̱alè kë̀ i wà ka̱nè̱wè̱i̱a̱, se' kirë̀rma̱ icha ë̀ yulémi̱tke
MA[tokens]se'wa̱perose'wé̱alèkë̀iwàka̱nè̱wè̱i̱a̱se'kirë̀rma̱ichaë̀yulémi̱tke
MA[morf]+1PPl+Inc+Posp+1PPl+Inc+Cuant[alguno(s)]+Neg+3PDwà+Sustka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Tran+Suf[actual]+1PPl+Inckirë̀rma̱+SustHumicha+Sust+Adv[limitativo]yulö+V+Prosp+Suf[incoativo]+Suf[anticipativo]
MA[es]pero algunos de nosotros ya no las usamos, nosotros ahora buscamos solamente las de los extranjeros
 

MA[bri]"por" "que" se' tso' kò̱s e' kë̀ tkìne̱ wé̱alè rö bua'
MA[tokens]porquese'tso'kò̱se'kë̀tkìne̱wé̱alèröbua'
MA[morf]+1PPl+Inc+V+Imperf+Cuant[cuánto]+Dem[ausente]+Negtkìn+V+VozMedia+PerfImp+Cuant[alguno(s)]+Posp[dör]bua'+Adj
MA[es]por que muchos de nosotros no nos preocupamos, algunas (medicinas tradicionales) son buenas
 

MA[bri]sú̱ na̱mù̱ yíkbla diö́, sú̱ të'r diö́, ché ie'pa dör tö diö́ i wö̂rkuala ta̱ dià, e' ché ie'pa rö tö e' rö bua' ma̱ alà tsítsi si̱wa̱'wö tkë̀rke̱wa̱ ta̱
MA[tokens]sú̱na̱mù̱yíkbladiö́sú̱të'rdiö́chéie'padörtödiö́iwö̂rkualata̱diàe'chéie'parötöe'röbua'ma̱alàtsítsisi̱wa̱'wötkë̀rke̱wa̱ta̱
MA[morf]su̱+V+PerfImpna̱mù̱+Sustyík+Sust^balà+Sust+Dem[abajo_primer_plano]su̱+V+PerfImp+Posi+Dem[abajo_primer_plano]+3P+Pl+Posp[dör]+Conj[que]+Dem[abajo_primer_plano]+3PDwö̂rkua+Sust+Dim+Part+Dem[abajo_seguno_plano]+Dem[ausente]yë+V+Prosp+3P+Pl+Posp[dör]+Conj[que]+Dem[ausente]+Dem[ausente]+Posp[dör]+Posp[dör]bua'+Adj+Interjtsítsi+Adjsi̱wa̱'+Sust^wö̀+Susttkë+V+VozMedia+Imp1+Imp2+Dir+Part
MA[es]vea ese hocico de tigre (tipo de árbol), vea está ahí, ellos dicen que la florcita aquella, ellos dicen que es buena para el niño pequeño con problemas de respiración
 

MA[bri]e' alèke̱, ajkuö̀ tkèke̱, e' alèke̱ mè̱ alà tsítsi a̱ dóli ajkuö̀ ta̱ e' chkà ë̀
MA[tokens]e'alèke̱ajkuö̀tkèke̱e'alèke̱mè̱alàtsítsidóliajkuö̀ta̱e'chkàë̀
MA[morf]+Dem[ausente]ali+V+Imp1Tran+Imp2ajkuö̀+Susttkë+V+Imp1Tran+Imp2+Dem[ausente]ali+V+Imp1Tran+Imp2a̱me̱+V+Imp1Tranalà+SustHumtsítsi+Adj+Pospdóli+Sustajkuö̀+Sust+Posp[compañía]+Dem[ausente]chakà+Sust+Adv[limitativo]
MA[es]se cocina, se raspa la cáscara, se cocina para dar al niño junto con la cáscara de la caraña machacada
 

MA[bri]î̱ñe̱ kë̀ e' "usa", wèi̱a̱ yì
MA[tokens]î̱ñe̱kë̀e'usawèi̱a̱yì
MA[morf]+Adv[tiempo]+Neg+Dem[ausente]u+V+Imp1Tran+Suf[actual]+Pron[interrog/indef]
MA[es]hoy no se usa, ya nadie lo muele
 

AD[bri]sìkuapa icha itö̀ièke̱ se' dör
AD[tokens]sìkuapaichaitö̀ièke̱se'dör
AD[morf]sìkua+SustHum+Plicha+Sustitö̀+Sust^ië+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[dör]
AD[es]buscamos lo de los no indígenas
 

MA[bri]sìkuapa icha itö̀ièke̱ se' dör
MA[tokens]sìkuapaichaitö̀ièke̱se'dör
MA[morf]sìkua+SustHum+Plicha+Sustitö̀+Sust^ië+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[dör]
MA[es]buscamos lo de los no indígenas
 

MA[bri]se' a̱ se' o̱' dalë́r ma̱ e' rö mu̱lù̱tak yèke̱ sö
MA[tokens]se'se'o̱'dalë́rma̱e'römu̱lù̱takyèke̱sö
MA[morf]+1PPl+Inc+Posp+1PPl+Inco̱'+Sustdalë́r+Sust+Interj+Dem[ausente]+Posp[dör]mu̱lù̱+Sust^tak+Sustya+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[Erg]
MA[es]nosotros bebemos un pedazos de un bejuco para curarnos de nuestro cólico
 

AD[bri]mu̱lù̱tak
AD[tokens]mu̱lù̱tak
AD[morf]mu̱lù̱+Sust^tak+Sust
AD[es]pedazos de un bejuco
 

MA[bri]mu̱lù̱tak ñá̱ tèke̱
MA[tokens]mu̱lù̱takñá̱tèke̱
MA[morf]mu̱lù̱+Sust^tak+Sustñá̱+Susttë+V+Imp1Tran+Imp2
MA[es]los pedazos del bejuco se machacan
 

MA[bri]ajkuö̀ tkèke̱ bua' sa' rö, ajkuö̀ tkèke̱ bua', ñá̱ tèke̱ e' ma̱, yèke̱ sö i ki̱
MA[tokens]ajkuö̀tkèke̱bua'sa'röajkuö̀tkèke̱bua'ñá̱tèke̱e'ma̱yèke̱söiki̱
MA[morf]ajkuö̀+Susttkë+V+Imp1Tran+Imp2bua'+Adj+1PPl+Exc+Posp[dör]ajkuö̀+Susttkë+V+Imp1Tran+Imp2bua'+Adjñá̱+Susttë+V+Imp1Tran+Imp2+Dem[ausente]+Interjya+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[Erg]+3PD+Posp[sobre]
MA[es]nosotros raspamos la cáscara bien, raspamos la cáscara bien, machacado eso, pues, nosotros lo tomamos
 

MA[bri]mì̱kalè ta̱ i chówa
MA[tokens]mì̱kalèta̱ichówa
MA[morf]+Adv[tiempo]+Suf[duda]+Part+3PDchë+V+ModoFin+Suf[afectación]
MA[es]muchas veces desaparece (el dolor)
 

AD[bri]ês se' kë̀chkepa se' taláo̱'
AD[tokens]êsse'kë̀chkepase'taláo̱'
AD[morf]+Dem[ausente]+Posp+1PPl+Inckë̀chke+SustHum+Pl+1PPl+Inctalâo̱+V+PerfImp
AD[es]así nuestros ancestros nos criaron
 

MA[bri]ma̱ ajá e's talàne̱ kë̀ ie'pa wa̱ wé̱ ì "hospital" sú̱rule
MA[tokens]ma̱ajáe'stalàne̱kë̀ie'pawa̱wé̱hospitalsú̱rule
MA[morf]+Interj+Interj+Dem[ausente]+Posptalâ+V+VozMedia+PerfImp+Neg+3P+Pl+Posp+Dem[interrogativo]+Pron[interrog/indef]su̱+V+VozMedia+Imp1+Anterior
MA[es]pues ¡ajá! así crecimos, ellos no habían conocido ningún hospital
 

MA[bri]ie'pa kë̀ mí̱ ta̱ bua'ie, ie'pa kò̱s ala'rla, kò̱s e̱' tsö̀ne̱, talàne̱ ù a̱ ë̀, kibí ie kë̀ rö̀ ta̱ iö́k
MA[tokens]ie'pakë̀mí̱ta̱bua'ieie'pakò̱sala'rlakò̱se̱'tsö̀ne̱talàne̱ë̀kibíiekë̀rö̀ta̱iö́k
MA[morf]+3P+Pl+Negmi̱'+V+Imp1Intran+Partbua'+Adj+Posp[similativa]+3P+Pl+Cuant[cuánto]ala'r+Sust+Dim+Cuant[cuánto]+Refltsö́r+V+VozMedia+PerfImptalâ+V+VozMedia+PerfImpù+Sust+Posp+Adv[limitativo]kibí+Adj+Posp[similativa]+Negdë+V+Imp1Intran+Partië+V+Inf
MA[es]ellos no van mucho, todos los hijos de ellos, todos nacieron, crecieron en la casa, la mayoría no va para nada
 

MA[bri]kë́këpa bák ta̱î̱ e' ta̱ wake' e' a̱ i ka̱nè̱wè̱ke̱ bë́rëbërë ta̱ "ya"
MA[tokens]kë́këpabákta̱î̱e'ta̱wake'e'ika̱nè̱wè̱ke̱bë́rëbërëta̱ya
MA[morf]akë́kë+SustHum+Pl+V+PerfImp+Cuant[mucho(s)]+Dem[ausente]+Part+Adv[modo]+Dem[ausente]+Posp+3PDka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Tran+Imp2+Adv[modo]+Part
MA[es]habían muchos mayores en ese entonces, que siempre hacían los trabajos con cuidado y ya
 

MA[bri]se' bua'ne̱
MA[tokens]se'bua'ne̱
MA[morf]+1PPl+Incbuár+V+VozMedia+PerfImp
MA[es]nosotros nos curábamos
 

MA[bri]sè̱ne̱ ta̱î̱
MA[tokens]sè̱ne̱ta̱î̱
MA[morf]sé̱r+V+VozMedia+PerfImp+Cuant[mucho(s)]
MA[es]se vivió mucho
 

MA[bri]sè̱ne̱ ta̱î̱ "pero" î̱ñe̱ alà tsítsi, be' i tsè, i tsö́r dâ a̱ ta̱ bétk ta̱ i mí̱ tsène̱ i wé a̱ ne̱ "otra vez"
MA[tokens]sè̱ne̱ta̱î̱peroî̱ñe̱alàtsítsibe'itsèitsö́rdâta̱bétkta̱imí̱tsène̱iwéne̱otravez
MA[morf]sé̱r+V+VozMedia+PerfImp+Cuant[mucho(s)]+Adv[tiempo]alà+SustHumtsítsi+Adj+2PSg+3PDijtsë+V+Imp1Tran+3PDtsö́r+V+VozMedia+Imp1+Part[inmediatez]+Posp+Part+Adv[modo]+Part+3PDmi̱'+V+Imp1Intranijtsë+V+Imp1Tran+Suf[reiterativo]+3PDu+V+Prosp+Posp+Part[reiterativa]
MA[es]se vivió mucho, pero hoy los niños pequeños, usted escucha, que apenas nacen, vuelven pronto, se escucha, otra vez al edificio (hospital)
 

AD[bri]ujú̱
AD[tokens]ujú̱
AD[morf]+Interj
AD[es]uju
 

MA[bri]kë̀ sé̱n ta̱, ie'pa kë̀ ñê̱es wámblë'
MA[tokens]kë̀sé̱nta̱ie'pakë̀ñê̱eswámblë'
MA[morf]+Negsé̱r+V+VozMedia+Imp1+Part+3P+Pl+Neg+Dem[solo_escuchado]+Posp[así]wámblë+V+PerfImp
MA[es]no vivían así, ellos no se comportaban de esa manera
 

AD[bri]"sí" se' rö sìkua icha
AD[tokens]síse'rösìkuaicha
AD[morf]+1PPl+Inc+Posp[dör]sìkua+SustHumicha+Sust
AD[es]sí, buscamos las cosas de los extranjeros
 

MA[bri]ujú e' itö̀ièmi̱ se' kibí ie î̱ñe̱
MA[tokens]ujúe'itö̀ièmi̱se'kibíieî̱ñe̱
MA[morf]+Interj+Dem[ausente]itö̀+Sust^ië+V+Imp1Tran+Dir+1PPl+Inckibí+Adj+Posp[similativa]+Adv[tiempo]
MA[es]ajá, hoy la mayoría de nosotros solo los imitamos
 

AD[bri]be' i yè ta̱ i̱a̱, se' icha ñe̱'
AD[tokens]be'iyèta̱i̱a̱se'ichañe̱'
AD[morf]+2PSg+3PDya+V+Imp1Tran+Part+Posp+1PPl+Incicha+Sust+Dem[solo_escuchado]
AD[es]usted toma todavía lo de nosotros
 

MA[bri]ujú, se' icha yè ta̱ i̱a̱ ye'r
MA[tokens]ujúse'ichayèta̱i̱a̱ye'r
MA[morf]+Interj+1PPl+Incicha+Sustya+V+Imp1Tran+Part+Posp+1PSg+Posp
MA[es]ajá, yo tomo todavía lo de nosotros
 

AD[bri]kibí ie ta̱ "ya" kë̀ "ya" ie'pa i yèi̱a̱
AD[tokens]kibíieta̱yakë̀yaie'paiyèi̱a̱
AD[morf]kibí+Adj+Posp[similativa]+Part+Neg+3P+Pl+3PDya+V+Imp1Tran+Suf[actual]
AD[es]ya la mayoría de ellos, ya no lo toma
 

MA[bri]à̱a̱
MA[tokens]à̱a̱
MA[morf]+Interj
 

AD[bri]wé̱alè, wé̱alè
AD[tokens]wé̱alèwé̱alè
AD[morf]+Cuant[alguno(s)]+Cuant[alguno(s)]
AD[es]algunos, algunos
 

MA[bri]wé̱alè wé̱alè i si̱é̱
MA[tokens]wé̱alèwé̱alèisi̱é̱
MA[morf]+Cuant[alguno(s)]+Cuant[alguno(s)]+3PDsi̱+V+Prosp
MA[es]algunos, algunos lo raspan
 

MA[bri]tsèke̱i̱a̱ ie'pa mi̱'ke̱ itö̀ki̱ itö̀ki̱
MA[tokens]tsèke̱i̱a̱ie'pami̱'ke̱itö̀ki̱itö̀ki̱
MA[morf]ijtsë+V+Imp1Tran+Imp2+Suf[actual]+3P+Plmi̱'+V+Imp1Intran+Imp2+Adv[lugar]+Adv[lugar]
MA[es]si ellos todavía escuchan, siguen, siguen
 

MA[bri]ye' ichapa kò̱s "pues" e' mì̱ni̱a̱ ye' wák itö̀ki̱
MA[tokens]ye'ichapakò̱spuese'mì̱ni̱a̱ye'wákitö̀ki̱
MA[morf]+1PSgicha+Sust+Pl+Cuant[cuánto]+Dem[ausente]mi̱'+V+VozMedia+Imp1+Suf[actual]+1PSgwák+Sust+Adv[lugar]
MA[es]en cuantos a los míos, pues van detrás de mí
 

MA[bri]se' kapö́li
MA[tokens]se'kapö́li
MA[morf]+1PPl+Inckapö́li+Sust
MA[es]nuestra medicina
 

AD[bri]"sí"
AD[tokens]sí
AD[es]sí
 

MA[bri]sé̱ ês se' kirírke̱ ta̱ di'ba ièke̱ e̱' dikì̱ a̱ kàl kö̀ tèke̱ se' ês
MA[tokens]sé̱êsse'kirírke̱ta̱di'baièke̱e̱'dikì̱kàlkö̀tèke̱se'ês
MA[morf]+Dem[cerca-oyente]+Dem[ausente]+Posp+1PPl+Inckirír+V+VozMedia+Imp1+Imp2+Partdi'+Sust^bâ+Sustië+V+Imp1Tran+Imp2+Adv[lugar]dikì̱+Sust+Pospkàl+Sustkö̀+Susttë+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Dem[ausente]+Posp
MA[es]si nos enfermamos, nos echamos agua tibia con hojas abajo, que cortamos así
 

MA[bri]e' ièke̱ka̱ sö e̱' dikì̱ a̱
MA[tokens]e'ièke̱ka̱söe̱'dikì̱
MA[morf]+Dem[ausente]ië+V+Imp1Tran+Imp2+Dir[ascenso]+1PPl+Inc+Posp[Erg]+Adv[lugar]dikì̱+Sust+Posp
MA[es]nosotros nos echamos eso
 

MA[bri]e' tso'i̱a̱ î̱ñe̱ sa' wa̱
MA[tokens]e'tso'i̱a̱î̱ñe̱sa'wa̱
MA[morf]+Dem[ausente]+V+Imperf+Suf[actual]+Adv[tiempo]+1PPl+Exc+Posp
MA[es]hoy nosotros todavía tenemos eso