E' dör kë'köl

JS[bri]këʼköldi dör
JS[tokens]këʼköldidör
JS[morf]këʼköl+Sust^diʼ+Sust+Posp[dör]
JS[es]këʼköldi es
 

JS[bri]i kiàna̱ chè, i kiàna̱ chè
JS[tokens]ikiàna̱chèikiàna̱chè
JS[morf]+3PDkiár+V+VozMedia+Prospyë+V+Imp1Tran+3PDkiár+V+VozMedia+Prospyë+V+Imp1Tran
JS[es]quiere decir, quiere decir
 

JS[bri]kë́këpa awápa kéli tsoʼ
JS[tokens]kë́këpaawápakélitsoʼ
JS[morf]akë́kë+SustHum+Plawá+SustHum+Plkàl+Sust+Suf[referencia]+V+Imperf
JS[es]los señores suquias tenían un bastón
 

JS[bri]ieʼpa i kéli tsoʼ seʼ buaʼwó̱ ie
JS[tokens]ieʼpaikélitsoʼseʼbuaʼwó̱ie
JS[morf]+3P+Pl+3PDkàl+Sust+Suf[referencia]+V+Imperf+1PPl+Incbuaʼ+Adj^o̱+V+ModoFin+Posp[similativa]
JS[es]ellos tenían un bastón para curarnos
 

JS[bri]eʼ dör këʼköl
JS[tokens]dörkëʼköl
JS[morf]+Dem[ausente]+Posp[dör]+Sust
JS[es]eso es këʼköl
 

JS[bri]mì̱ka̱ i̱â̱i̱â̱ ta̱ këʼköldi jkö̀ mi̱k
JS[tokens]mì̱ka̱i̱â̱i̱â̱ta̱këʼköldijkö̀mi̱k
JS[morf]+Adv[tiempo]+Adv[tiempo+Partkëʼköl+Sust^diʼ+Sustajkö̀+Sust+Posp[adyacente]
JS[es]cuando hace mucho tiempo junto a la orilla del río këʼköl
 

JS[bri]kàl ö iʼ eʼ talárke̱ ieʼ jkö̀ mi̱k
JS[tokens]kàltalárke̱ieʼjkö̀mi̱k
JS[morf]kàl+Sust+Conj+Dem[cerca]+Dem[ausente]talâ+V+VozMedia+Imp1+Imp2+3Pajkö̀+Sust+Posp[adyacente]
JS[es]este o aquél árbol crecía junto a su orilla
 

JS[bri]¡é! eʼ rö tsëʼka̱
JS[tokens]rötsëʼka̱
JS[morf]+Interj+Dem[ausente]+Posp[dör]ijtsë+V+PerfImp+Dir[ascenso]
JS[es]¡eh! estaba vivo
 

JS[bri]¡é! eʼ a̱me̱ʼa̱t ma̱ Sibö̀ dör à̱s ma̱ awápa dör eʼ ka̱nè̱u̱
JS[tokens]a̱me̱ʼa̱tma̱Sibö̀dörà̱sma̱awápadörka̱nè̱u̱
JS[morf]+Interj+Dem[ausente]a̱me̱+V+PerfImp+Dir+InterjSibö̀+Sust+Posp[dör]+Conj[para_que]+Interjawá+SustHum+Pl+Posp[dör]+Dem[ausente]ka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Intran
JS[es]¡eh! Sibö̀ lo dejó pues para que los suquias lo utilicen
 

JS[bri]mì̱ka̱ seʼ kirìna̱ eʼ ta̱ eʼ wa seʼ buaʼwè̱ke̱, "sí"
JS[tokens]mì̱ka̱seʼkirìna̱ta̱waseʼbuaʼwè̱ke̱"sí"
JS[morf]+Adv[tiempo]seʼ+Sustkirír+V+VozMedia+Prosp+Dem[ausente]+Part+Dem[ausente]+Posp[instrumental]seʼ+Sustbuaʼ+Adj^o̱+V+Imp1Tran+Imp2
JS[es]cuando una persona se enferma con eso se cura, sí
 

JS[bri]eʼ ku̱é̱ki̱ iʼ ta̱ saʼ a̱ mì̱ka̱ saʼ a̱ ma̱ ká̱ a̱mé̱ne̱
JS[tokens]ku̱é̱ki̱ta̱saʼmì̱ka̱saʼma̱ká̱a̱mé̱ne̱
JS[morf]+Dem[ausente]+Posp[por]+Dem[cerca]+Part+1PPl+Exc+Posp+Adv[tiempo]+1PPl+Exc+Posp+Interjká̱+Susta̱me̱+V+VozMedia+PerfImp
JS[es]por eso en el momento cuando a nosotros nos dan el lugar
 

JS[bri]seʼ wö́kirpa sarûrû tö saʼ a̱ eʼ ta̱
JS[tokens]seʼwö́kirpasarûrûtösaʼta̱
JS[morf]+1PPl+Incwö́kir+Sust+Pl+adj+Posp[Erg]+1PPl+Exc+Posp+Dem[ausente]+Part
JS[es]nuestros jefes blancos a nosotros
 

JS[bri]saʼ i ajkà mé̱ka̱ këʼköldi
JS[tokens]saʼiajkàmé̱ka̱këʼköldi
JS[morf]+1PPl+Exc+3PDajkà+Susta̱me̱+V+Prosp+Dir[ascenso]këʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es]nosotros le pusimos el nombre de këʼköldi
 

JS[bri]buaʼ saʼ a̱ saʼ i tsé
JS[tokens]buaʼsaʼsaʼitsé
JS[morf]buaʼ+Adj+1PPl+Exc+Posp+1PPl+Exc+3PDijtsë+V+Prosp
JS[es]nosotros lo escuchamos bonito
 

JS[bri]saʼ saʼ a̱ i tsë́r buaʼ kiè këʼköldi
JS[tokens]saʼsaʼitsë́rbuaʼkièkëʼköldi
JS[morf]+1PPl+Exc+1PPl+Exc+Posp+3PDijtsë+V+VozMedia+Imp1buaʼ+Adjkiè+Sustkëʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es]para nosotros se escucha bonito el nombre këʼköldi
 

JS[bri]eʼ ku̱é̱ki̱ iʼ ta̱ iʼ kiè këʼköldi
JS[tokens]ku̱é̱ki̱ta̱kièkëʼköldi
JS[morf]+Dem[ausente]+Posp[por]+Dem[cerca]+Part+Dem[cerca]ki+V+Imp1Trankëʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es]por eso en la actualidad se llama këʼköldi
 

Símbolos