E' dör kë'köl

JS[bri] këʼköldi dör
JS[tokens] këʼköldi dör
JS[morf] këʼköl+Sust^diʼ+Sust +Posp[dör]
JS[es] këʼköldi es
 
 
JS[bri] i kiàna̱ chè, i kiàna̱ chè
JS[tokens] i kiàna̱ chè i kiàna̱ chè
JS[morf] +3PD kiár+V+VozMedia+Prosp yë+V+Imp1Tran +3PD kiár+V+VozMedia+Prosp yë+V+Imp1Tran
JS[es] quiere decir, quiere decir
 
 
JS[bri] kë́këpa awápa kéli tsoʼ
JS[tokens] kë́këpa awápa kéli tsoʼ
JS[morf] akë́kë+SustHum+Pl awá+SustHum+Pl kàl+Sust+Suf[referencia] +V+Imperf
JS[es] los señores suquias tenían un bastón
 
 
JS[bri] ieʼpa i kéli tsoʼ seʼ buaʼwó̱ ie
JS[tokens] ieʼpa i kéli tsoʼ seʼ buaʼwó̱ ie
JS[morf] +3P+Pl +3PD kàl+Sust+Suf[referencia] +V+Imperf +1PPl+Inc buaʼ+Adj^o̱+V+ModoFin +Posp[similativa]
JS[es] ellos tenían un bastón para curarnos
 
 
JS[bri] eʼ dör këʼköl
JS[tokens] dör këʼköl
JS[morf] +Dem[ausente] +Posp[dör] +Sust
JS[es] eso es këʼköl
 
 
JS[bri] mì̱ka̱ i̱â̱i̱â̱ ta̱ këʼköldi jkö̀ mi̱k
JS[tokens] mì̱ka̱ i̱â̱i̱â̱ ta̱ këʼköldi jkö̀ mi̱k
JS[morf] +Adv[tiempo] +Adv[tiempo +Part këʼköl+Sust^diʼ+Sust ajkö̀+Sust +Posp[adyacente]
JS[es] cuando hace mucho tiempo junto a la orilla del río këʼköl
 
 
JS[bri] kàl ö iʼ eʼ talárke̱ ieʼ jkö̀ mi̱k
JS[tokens] kàl talárke̱ ieʼ jkö̀ mi̱k
JS[morf] kàl+Sust +Conj +Dem[cerca] +Dem[ausente] talâ+V+VozMedia+Imp1+Imp2 +3P ajkö̀+Sust +Posp[adyacente]
JS[es] este o aquél árbol crecía junto a su orilla
 
 
JS[bri] ¡é! eʼ rö tsëʼka̱
JS[tokens] rö tsëʼka̱
JS[morf] +Interj +Dem[ausente] +Posp[dör] ijtsë+V+PerfImp+Dir[ascenso]
JS[es] ¡eh! estaba vivo
 
 
JS[bri] ¡é! eʼ a̱me̱ʼa̱t ma̱ Sibö̀ dör à̱s ma̱ awápa dör eʼ ka̱nè̱u̱
JS[tokens] a̱me̱ʼa̱t ma̱ Sibö̀ dör à̱s ma̱ awápa dör ka̱nè̱u̱
JS[morf] +Interj +Dem[ausente] a̱me̱+V+PerfImp+Dir +Interj Sibö̀+Sust +Posp[dör] +Conj[para_que] +Interj awá+SustHum+Pl +Posp[dör] +Dem[ausente] ka̱nè̱+Sust^o̱+V+Imp1Intran
JS[es] ¡eh! Sibö̀ lo dejó pues para que los suquias lo utilicen
 
 
JS[bri] mì̱ka̱ seʼ kirìna̱ eʼ ta̱ eʼ wa seʼ buaʼwè̱ke̱, "sí"
JS[tokens] mì̱ka̱ seʼ kirìna̱ ta̱ wa seʼ buaʼwè̱ke̱ "sí"
JS[morf] +Adv[tiempo] seʼ+Sust kirír+V+VozMedia+Prosp +Dem[ausente] +Part +Dem[ausente] +Posp[instrumental] seʼ+Sust buaʼ+Adj^o̱+V+Imp1Tran+Imp2
JS[es] cuando una persona se enferma con eso se cura, sí
 
 
JS[bri] eʼ ku̱é̱ki̱ iʼ ta̱ saʼ a̱ mì̱ka̱ saʼ a̱ ma̱ ká̱ a̱mé̱ne̱
JS[tokens] ku̱é̱ki̱ ta̱ saʼ mì̱ka̱ saʼ ma̱ ká̱ a̱mé̱ne̱
JS[morf] +Dem[ausente] +Posp[por] +Dem[cerca] +Part +1PPl+Exc +Posp +Adv[tiempo] +1PPl+Exc +Posp +Interj ká̱+Sust a̱me̱+V+VozMedia+PerfImp
JS[es] por eso en el momento cuando a nosotros nos dan el lugar
 
 
JS[bri] seʼ wö́kirpa sarûrû tö saʼ a̱ eʼ ta̱
JS[tokens] seʼ wö́kirpa sarûrû tö saʼ ta̱
JS[morf] +1PPl+Inc wö́kir+Sust+Pl +adj +Posp[Erg] +1PPl+Exc +Posp +Dem[ausente] +Part
JS[es] nuestros jefes blancos a nosotros
 
 
JS[bri] saʼ i ajkà mé̱ka̱ këʼköldi
JS[tokens] saʼ i ajkà mé̱ka̱ këʼköldi
JS[morf] +1PPl+Exc +3PD ajkà+Sust a̱me̱+V+Prosp+Dir[ascenso] këʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es] nosotros le pusimos el nombre de këʼköldi
 
 
JS[bri] buaʼ saʼ a̱ saʼ i tsé
JS[tokens] buaʼ saʼ saʼ i tsé
JS[morf] buaʼ+Adj +1PPl+Exc +Posp +1PPl+Exc +3PD ijtsë+V+Prosp
JS[es] nosotros lo escuchamos bonito
 
 
JS[bri] saʼ saʼ a̱ i tsë́r buaʼ kiè këʼköldi
JS[tokens] saʼ saʼ i tsë́r buaʼ kiè këʼköldi
JS[morf] +1PPl+Exc +1PPl+Exc +Posp +3PD ijtsë+V+VozMedia+Imp1 buaʼ+Adj kiè+Sust këʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es] para nosotros se escucha bonito el nombre këʼköldi
 
 
JS[bri] eʼ ku̱é̱ki̱ iʼ ta̱ iʼ kiè këʼköldi
JS[tokens] ku̱é̱ki̱ ta̱ kiè këʼköldi
JS[morf] +Dem[ausente] +Posp[por] +Dem[cerca] +Part +Dem[cerca] ki+V+Imp1Tran këʼköl+Sust^diʼ+Sust
JS[es] por eso en la actualidad se llama këʼköldi
 
 

Símbolos