file:///home/sofia/Dropbox/corpus2017/B14h48m27s24oct2015/B14h48m27s24oct2015.eaf

Monday, June 12, 2017 6:16 PM

RM[br]ye' kiè Rigoberto Morales, ye' tskìne̱ í̱e̱ rö
RM[tokens]ye'kièRigobertoMoralesye'tskìne̱í̱e̱rö
RM[morf]+1PSgki+V+Imp1Tran+1PSgtskír+V+VozMedia+PerfImp+Adv[lugar]+Posp[dö̀]
RM[es]yo me llamo Rigoberto Morales yo nací aquí
 

RM[br]ye' ki̱ dawás tso' dawás kùlyök
RM[tokens]ye'ki̱dawástso'dawáskùlyök
RM[morf]+1PSg+Posp[sobre]dawás+Sust+V+Imperfdawás+Sust+Num(7)+Conjunto
RM[es]yo tengo 70 años
 

RM[br]sìkua i kiè "setenta" "años"
RM[tokens]sìkuaikièsetentaaños
RM[morf]sìkua+SustHum+3PDki+V+Imp1Tran
RM[es]en español se dice 70 años
 

RM[br]éjkë ye' ki̱ dawás tso'
RM[tokens]éjkëye'ki̱dawástso'
RM[morf]+Comp+1PSg+Posp[sobre]dawás+Sust+V+Imperf
RM[es]esa cantidad de años yo tengo
 

RM[br]ye' ka̱nè̱blèmi̱ ta̱ ye' i̱a̱ duládula
RM[tokens]ye'ka̱nè̱blèmi̱ta̱ye'i̱a̱duládula
RM[morf]+1PSgka̱nè̱+Sust^balë+V+Imp1Tran+Suf[incoativo]+Part+1PSg+Pospduládula+Adj
RM[es]yo empecé a trabajar entonces joven
 

RM[br]ká̱ tö́k tabè wa
RM[tokens]ká̱tö́ktabèwa
RM[morf]ká̱+Susttë+V+Inftabè+Sust+Posp
RM[es]chapear con el machete
 

RM[br]kàl bikö́k o' wa
RM[tokens]kàlbikö́ko'wa
RM[morf]kàl+Sustbík+V+Info'+Sust+Posp
RM[es]voltear árboles con el hacha
 

RM[br]cha̱mù̱ kuátkök
RM[tokens]cha̱mù̱kuátkök
RM[morf]cha̱mù̱+Sustkuá+Sust^tkë+V+Inf
RM[es]sembrar banano
 

RM[br]ikuö̀ kuátkök, àrros kuátkök
RM[tokens]ikuö̀kuátkökàrroskuátkök
RM[morf]ikuö̀+Sustkuá+Sust^tkë+V+Infàrros+Sustkuá+Sust^tkë+V+Inf
RM[es]sembrar maíz, sembrar arroz
 

RM[br]átu kuátkök ñè̱ ye' alâr wös
RM[tokens]átukuátkökñè̱ye'alârwös
RM[morf]átu+Sustkuá+Sust^tkë+V+Infña̱+V+Imp1Tran+1PSgala'r+Sust+Posp[con]
RM[es]sembrar frijoles para comer con mis hijos
 

RM[br]e'ta̱ kë̀ íyi ta̱wè̱ ta̱
RM[tokens]e'ta̱kë̀íyita̱wè̱ta̱
RM[morf]+Dem[ausente]+Part+Negíyi+Sustto̱+V+Imp1Tran+Part
RM[es]entonces no se compraba nada
 

RM[br]kë̀ yìr ì ta̱wè̱ku̱
RM[tokens]kë̀yìrta̱wè̱ku̱
RM[morf]+Neg+Pron[interrog/indef]+Posp+Pron[interrog/indef]to̱+V+Imp1Tran+Imp2Neg
RM[es]nadie compraba nada
 

RM[br]kë̀ íyi wàta̱wè̱
RM[tokens]kë̀íyiwàta̱wè̱
RM[morf]+Negíyi+Sustwà+Sust^to̱+V+Imp1Tran
RM[es]no se vendía nada
 

RM[br]ta̱ e's wé̱shke̱ ù a̱, wé̱shke̱ e' ë̀ ñè̱ke̱ sö, ñè̱ke̱ sö se' alâr wös
RM[tokens]ta̱e'swé̱shke̱wé̱shke̱e'ë̀ñè̱ke̱söñè̱ke̱söse'alârwös
RM[morf]+Part+Dem[ausente]+Posp+Adv[lugar]ù+Sust+Posp+Adv[lugar]+Dem[ausente]+Adv[modo]ña̱+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[Erg]ña̱+V+Imp1Tran+Imp2+1PPl+Inc+Posp[Erg]+1PPl+Incala'r+Sust+Posp[con]
RM[es]pues así lo propio de la casa, lo de la casa solo eso comíamos, comíamos con nuestros hijos
 

RM[br]kë̀ cha̱mù̱ wàta̱wè̱ ta̱
RM[tokens]kë̀cha̱mù̱wàta̱wè̱ta̱
RM[morf]+Negcha̱mù̱+Sustwà+Sust^to̱+V+Imp1Tran+Part
RM[es]no se vendía banano
 

RM[br]tsiru', ë̀ wàtó̱rke̱ e' ké̱ska tsiru'
RM[tokens]tsiru'ë̀wàtó̱rke̱e'ké̱skatsiru'
RM[morf]tsiru'+Sust+Adv[modo]wà+Sust^to̱+V+VozMedia+Imp1+Imp2+Dem[ausente]ká̱+Sust+Posp[hasta-durante]tsiru'+Sust
RM[es]cacao, durante aquel tiempo solo se vendía cacao
 

RM[br]wé̱ wa̱ tsiru' kalö̀ tso' e' ta̱ e' wa̱
RM[tokens]wé̱wa̱tsiru'kalö̀tso'e'ta̱e'wa̱
RM[morf]+Dem[interrogativo]+Dem[interrogativo]tsiru'+Sustkalö̀+Sust+V+Imperf+Dem[ausente]+Part+Dem[ausente]+Posp
RM[es]él que tiene cacaotal
 

RM[br]tsiru' mí̱ wàta̱wè̱
RM[tokens]tsiru'mí̱wàta̱wè̱
RM[morf]tsiru'+Sustmi̱'+V+Imp1Intranwà+Sust^to̱+V+Imp1Tran
RM[es]lleva su cacao a vender
 

RM[br]wé̱ kë̀ wa̱ i ta̱'
RM[tokens]wé̱kë̀wa̱ita̱'
RM[morf]+Dem[interrogativo]+Neg+Posp+3PD+V+Imperf
RM[es]él que no lo tiene
 

RM[br]e' tso'ne̱ wé̱shke̱ne̱ ka̱nè̱blök
RM[tokens]e'tso'ne̱wé̱shke̱ne̱ka̱nè̱blök
RM[morf]+Dem[ausente]+V+Imperf+Suf[reiterativo]+Adv[lugar]+Suf[reiterativo]ka̱nè̱+Sust^balë+V+Inf
RM[es]se queda trabajando
 

RM[br]wé̱ wa̱ tsiru' tso' e' mà̱so ie ka̱nè̱blök ie
RM[tokens]wé̱wa̱tsiru'tso'e'mà̱soieka̱nè̱blökie
RM[morf]+Dem[interrogativo]+Posptsiru'+Sust+V+Imperf+Dem[ausente]mà̱so+SustHum+Posp[similativa]ka̱nè̱+Sust^balë+V+Inf+Posp[similativa]
RM[es]como peón para aquel que tiene cacao